Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 r.
Zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 r.

Nie wszyscy podatnicy muszą obowiązkowo stosować kasy fiskalne w 2017 r. Obowiązujące przepisy dają niektórym przedsiębiorcom prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas. Inni nie muszą rejestrować czynności zwolnionych z tego obowiązku przedmiotowo. Istnieje jednak grupa czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika. Sprawdź, kto może korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r.

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą urządzenia fiskalnego – taka ogólna zasada wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisów tejże ustawy wynika także, iż Minister Finansów może na mocy rozporządzenia wprowadzić czasowe zwolnienia z tego obowiązku.

W 2017 r. regulacje dotyczące tych zwolnień znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Ten akt prawny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 r. przysługują podatnikom, którzy spełniają określone wymagania oraz dla konkretnych czynności wymienionych w rozporządzeniu.

 

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas w 2017 r. określa grupę czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów). Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia – wśród nich znalazła się m.in. dostawa gazu płynnego, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, zapisanych i niezapisanych nośników danych, a także usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi prawnicze i usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem (świadczone w placówkach stacjonarnych i catering), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi wymiany opon i kół, usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów.

Czynności te zasadniczo powinny być ewidencjonowane na kasie już od pierwszej sprzedaży. Oznacza to, iż urządzenie rejestrujące powinno być zakupione, zgłoszone w urzędzie i zafiskalizowane jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta.

Przepisy przewidują pewne wyjątki od wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. Czynność nie musi być rejestrowana kasie na przykład wtedy, gdy wykonywana jest przez pracodawcę na rzecz jego pracownika.

Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze i usługi doradztwa podatkowego nie musza być ewidencjonowane za pomocą kasy, jeżeli świadczone są na warunkach określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia (świadczenie usług z zapłatą na rachunek), wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono też m.in. możliwość korzystania ze zwolnienia z kas dla usług opieki medycznej, jeśli świadczący je lekarz jest osobą niewidomą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą bądź zatrudniającą wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego takie orzeczenie (poz. 51 załącznika do rozporządzenia).

 

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r.

Kasy fiskalnej w 2017 r. nie muszą stosować podmioty, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Zwolnienie to przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie sprzedaży na rzecz takich osób kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku podatkowego.

Na potrzeby zastosowania tego zwolnienia, do całości obrotu nie wlicza się obrotu z dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług zaliczonych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Warunkiem jest udokumentowanie tych czynności w całości fakturą.

Zwolnienie podmiotowe przysługuje także podatnikom wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.:

(…)

5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948):

a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo

b) jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

 

Zwolnienie przedmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r.

W załączniku do rozporządzenia wymieniono czynności, których nie trzeba rejestrować za pomocą kasy fiskalnej – niezależnie od wysokości obrotu podatnika. Ze zwolnień przedmiotowych może jednak korzystać bardzo wąska grupa podatników, m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadawcze, niektóre usługi związane z zakwaterowaniem, usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, czynności notarialne czy niektóre usługi w zakresie edukacji.

 

Zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r.

Podatnicy wykonujący w przeważającej części czynności wymienione w I części załącznika do rozporządzenia mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego z kas.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 tego aktu prawnego, zwolnienie takie przysługuje, jeśli w poprzednim roku podatkowym procentowy udział obrotu z czynności zwolnionej w całkowitym obrocie podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych był większy niż 80%.

W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie sprzedaży zwolnienie przysługuje, jeśli przewidywany udział procentowy obrotu za okres pierwszych 6 miesięcy działalności będzie wyższy niż 80%. W przypadku podmiotów rozpoczynających sprzedaż w drugiej połowie roku należy wziąć pod uwagę przewidywany udział procentowy obrotu w okresie od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Zwolnienie z kas dla szczególnych czynności w 2017 r.

W II części załącznika do rozporządzenia wymieniono czynności, które ze względu na swój specyficzny charakter mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Należy pamiętać, iż korzystanie z któregokolwiek z wymienionych tam zwolnień wymaga spełnienia wszystkich określonych dla danej pozycji wymogów – gdyby chociaż jeden warunek nie został spełniony, podatnik miałby obowiązek za ewidencjonować taką sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

Wśród czynności zwolnionych z kas znalazła się m.in. dostawa towarów w systemie wysyłkowym (poz. 38 załącznika). Z możliwości tej korzysta wielu podatników. Obecnie jednak daje się zauważyć tendencję to wystawiania paragonów fiskalnych i dołączania ich do przesyłek nawet wtedy, gdy teoretycznie podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową coraz lepiej rozumieją znaczenie posiadania dokumentu sprzedaży przez kupującego i związane z tym zaufanie do sprzedawcy.

Zwolnieniu podlega także m.in. świadczenie usług, za których zapłata następuje w całości na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika. W tym wypadku również konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

 

Opisane powyżej zwolnienia obowiązują tylko do końca 2017 r. Aktualnie nie znamy planów resortu finansów co do przedłużenia zwolnień. Należy jednak pamiętać o wprowadzeniu od 2018 r. kas fiskalnych online, a co za tym idzie modernizacji systemu kasowego w Polsce. Być może wymiana kas na urządzenia nowego typu będzie związana z ograniczeniem lub całkowitą likwidacją zwolnień z kas w 2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl