Warto wiedzieć

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kasę fiskalną muszą zainstalować przedsiębiorcy, którzy:
- prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
- w danym roku finansowym przekroczyli określone obroty.
Innymi słowy, obowiązek zainstalowania kasy dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną.


Od jakiego pułapu obrotów należy zainstalować urządzenie fiskalne?

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy:
- w pierwszym roku rozpoczęcia działalności gospodarczej przekroczyli 20 000 zł obrotów,
- w drugim roku lub kolejnych latach prowadzenia działalności uzyskali obrót wyższy niż 40 000 zł.


Jak szybko przedsiębiorca, który przekroczył limit obrotów, musi zainstalować urządzenie fiskalne?  


Przepisy stanowią, iż przedsiębiorca musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotów).

Czy każdy przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż dla klienta detalicznego, musi ewidencjonować obroty na kasie fiskalnej?

Istnieją dwie grupy podatników zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej. Do pierwszej zaliczają się przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli w danym roku podatkowym określonego limitu obrotów. Przedsiębiorcy ci podlegają zwolnieniu podmiotowemu (które jednak tracą, jeśli obroty firmy wzrosną ponad wyznaczony przez ustawodawcę limit).
Drugą grupę podatników zwolnionych z obowiązku instalowania kasy stanowią przedsiębiorcy świadczący określone czynności lub usługi lub sprzedający określone towary. Podatników tych obejmuje tzw. zwolnienie przedmiotowe, związane z rodzajem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pełny wykaz czynności, usług i towarów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania obrotów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku.

Na czym polega fiskalizacja urządzenia?


Mówiąc w dużym uproszczeniu, fiskalizacja polega na uaktywnieniu pamięci operacyjnej urządzenia poprzez wprowadzenie do niej NIP-u podatnika. Od tego momentu kasa zapamiętuje i archiwizuje wszystkie dane dotyczące sprzedaży, czyli zaczyna pełnić swoją podstawową funkcje, jaką jest ewidencjonowanie obrotów. Przypomnijmy, iż fiskalizację może przeprowadzić jedynie uprawniony do tego serwisant

Jeśli podczas fiskalizacji zostanie wprowadzony niewłaściwy Numer Identyfikacji Podatkowej, czy można całą operację powtórzyć?


Nie. Nie da się kilkukrotnie zafiskalizować tego samego urządzenia, gdyż uniemożliwiają to wgrane w pamięć operacyjną zabezpieczenia. Próba powtórnego wprowadzenia numeru NIP-u prowadzi do trwałego uszkodzenia modułu fiskalnego. Pamiętajmy więc, iż fiskalizacja jest czynnością nieodwracalną i zadbajmy o jej prawidłowe przeprowadzenie.

W jaki sposób można sprawdzić, czy serwisant posiada upoważnienie do przeprowadzenia fiskalizacji?


Autoryzowany serwisant powinien nam okazać wydany przez producenta imienny identyfikator, na którym muszą się znaleźć następujące dane: imię i nazwisko serwisanta, jego zdjęcie, pieczęć punktu serwisującego oraz pieczęć i podpis producenta. Identyfikatory są wydawane na określony model kasy na okres jednego roku, dlatego należy sprawdzić, czy uprawnienia serwisanta są aktualne i odnoszą się do zakupionego przez nas urządzenia.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę podczas fiskalizacji?


Po zakończonej fiskalizacji serwisant musi wypełnić książkę serwisową, którą należy dołączyć do druku: "Zgłoszenia kasy przez podatnika", a następnie zawieść do Urzędu Skarbowego (mamy na to 7 dni od momentu fiskalizacji).  Zwróćmy uwagę na to, czy wszystkie wpisy są czytelne i czy serwisant nie zapomniał o podpisie i pieczątce.

Czym jest numer ewidencyjny?  


Numer ewidencyjny nadaje naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego po sprawdzeniu wszystkich złożonych przez przedsiębiorcę dokumentów i wciągnięciu urządzenia do ewidencji. Można więc powiedzieć, iż nadanie numeru kończy cały proces rejestracji kasy. Odtąd numer ten identyfikuje konkretne urządzenie i jest do niego na stałe przypisany (nawet jeśli kasa zmieni właściciela). Pamiętajmy, iż otrzymaniu numeru ewidencyjnego podatnik musi go wpisać do książki serwisowej, a także nanieść w sposób trwały na obudowę kasy.

Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru?


Zawiadomienie o nadaniu numeru ewidencyjnego kasy rejestrującej zostaje wydane bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia „Zgłoszenia kasy przez podatnika”. Najczęściej numer przesyłany jest pocztą, choć niektóre Urzędy Skarbowe wymagają osobistego stawiennictwa podatnika.

Czy za brak numeru ewidencyjnego na obudowie kasy grożą kary skarbowe?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy inspektorzy skarbowi ograniczają się w takiej sytuacji do pouczenia, inni (i jest ich znakomita większość) karzą podatnika mandatem. Pamiętajmy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów naniesienie numeru ewidencyjnego na obudowę kasy stanowi obowiązek przedsiębiorcy, a obowiązki mają to do siebie, że trzeba ich przestrzegać.

Czy przedsiębiorca musi powiadomić Urząd Skarbowy o zainstalowaniu urządzenia fiskalnego?
Tak, zgłoszenie fiskalizacji jest obowiązkowe. Zignorowanie tego obowiązku może spowodować nałożenie kary i to w wysokości dotkliwej dla przedsiębiorcy. Na zgłoszenie fiskalizacji podatnik ma siedem dni od momentu jej dokonania.

Czym różni się numer unikatowy kasy od numeru ewidencyjnego?
Numer ewidencyjny nadaje Urząd Skarbowy, natomiast numer unikatowy - producent. Jest to kombinacja trzech liter i następujących po nich 8 cyfr, wgrana na stałe do pamięci fiskalnej. Po zafiskalizowaniu kasy numer pojawia się na wszystkich wydrukach fiskalnych; paragonach, raportach miesięcznych oraz dobowych. W przypadku kradzieży kasy umożliwia szybką identyfikację urządzenia (numeru unikatowego nie da się wykasować ani zmienić).

Ile wynosi ulga za kupno kasy fiskalnej?
Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 złotych za jedno urządzenie. Ulga jest obliczana od ceny netto urządzenia.

Czy w przypadku zgłoszenia kilku kas rejestrujących ulga obejmuje wszystkie urządzenia?
Tak, wszystkie urządzenia zgłoszone podczas rejestracji są refinansowane przez Skarb Państwa.

Czy ulga jest przyznawana automatycznie, czy podatnik musi o nią wystąpić?
Aby uzyskać ulgę, podatnik musi spełnić wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, a następnie wystąpić z wnioskiem do właściwego Urzędu Skarbowego. Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT na zakupioną kasę oraz dowód zapłaty całej należności. Należy również podać numer firmowego rachunku bankowego, na który Urząd Skarbowy ma przelać pieniądze. Warto w tym miejscu dodać, iż podatnicy będący płatnikami VAT otrzymują zwrot ulgi na innych zasadach - rozliczają wydatek w deklaracji podatkowej.

Jakie obowiązki wiążą się z użytkowaniem kasy fiskalnej?
Do najważniejszych (i egzekwowanych przez Urząd Skarbowy) obowiązków należą:
- wydawanie po zakończeniu sprzedaży oryginałów paragonu,
- wykonywanie fiskalnych raportów dobowych oraz pełnych fiskalny raportów miesięcznych,
- przeprowadzanie co najmniej raz na 24 miesiące przeglądu technicznego kasy,
- przechowywanie w odpowiednich warunkach raportów oraz kopii paragonów.

Gdzie można znaleźć wykaz wszystkich obowiązków osoby użytkującej urządzenie fiskalne?
Wszystkie obowiązki użytkownika zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, w Rozdziale 3: "Warunki stosowania kas przez podatników".

Jakie wydruki zaliczamy do dokumentów fiskalnych?
Paragony (oryginały oraz kopie), raporty dobowe, pełne raporty miesięczne oraz raport rozliczeniowy za cały okres użytkowania kasy, wykonywany podczas odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

Jak często należy wykonywać raport dobowy?
Zgodnie z przepisami, użytkownik kasy musi wykonać raport dobowy po zakończeniu pracy w danym dniu lub najpóźniej następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. Niemniej sprzedawca może wykonać kilka raportów dobowych (np. po każdym zakończeniu zmiany przez kasjerów). W raporcie miesięcznym raporty te zostaną zsumowane i wydrukowane pod jedną datą.

Co zawiera raport miesięczny?
Zestawienie wszystkich raportów dobowych oraz podsumowanie tych raportów. Raport miesięczny należy wykonać pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po wykonaniu ostatniego raportu dobowego w minionym miesiącu. Przypominamy, iż skrócone raporty miesięczne nie są zaliczane do dokumentów fiskalnych (nie zawierają oznaczeń fiskalnych).

Do czego służą raporty niefiskalne?
Raporty niefiskalne (kasowe, magazynowe, zwrotu opakowań itp.) dostarczają sprzedawcy istotnych informacji ułatwiających zarządzanie sprzedażą. Niektóre z nich ułatwiają również prowadzenie księgowości (np. skrócone raporty miesięczne).

Dlaczego nie można dwukrotnie wydrukować raportu dobowego?
Raport dobowy jest raportem zerującym - po jego przeprowadzeniu wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży, ulegają wyzerowaniu (tak więc następnego dnia sprzedaż jest prowadzona jakby "od zera"). Ta właściwość raportów dobowych powoduje, iż nie da się ich odtworzyć w przypadku zgubienia lub zniszczenia.

Jakie dane powinny znaleźć się na paragonie?
Układ i treść paragonu zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Zgodnie z przepisami paragon musi zawierać:
 - imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
- adres punktu sprzedaży (dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika),
- NIP,
 - kolejny numer wydruku,
 - datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
 - nazwę towaru lub usługi,
- cenę jednostkową towaru lub usługi,
 - ilość i wartość sprzedaży,
- wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek,
 - wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
- łączną kwotę podatku,
- łączną kwotę należności,
- kolejny numer paragonu fiskalnego,
- kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
- logo fiskalne,
- numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.

Kto programuje treść paragonu?
Układ i wzór paragonu są na stałe zapisane w pamięci kasy, jednak podczas programowania urządzenia należy wprowadzić pewne dane, które odtąd będą sie pojawiały na paragonie. Są to: informacje tworzące nagłówek paragonu, data oraz godzina, nazwy i ceny produktów i usług.

Czy można zmienić na paragonie adres punktu sprzedaży w przypadku zmiany lokalu?
Tak. Należy wówczas wprowadzić nowe dane do nagłówka kasy.

Jak długo należy przechowywać kopie paragonów?
Kopie paragonów powinny być przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dokumenty dotyczą.

Czy powinno się wystawiać paragon również wówczas, kiedy wystawiamy klientowi fakturę?
Tak. W tej sytuacji paragon należy podpiąć do kopii faktury.

Na czym polega stornowanie paragonu?
Polega na wycofaniu z paragonu określonej pozycji. Sprzedaż danego towaru zostaje anulowana i nie uwzględniona w ogólnym podsumowaniu transakcji.

Czy można anulować błędnie wystawiony paragon?
Tak, o ile nie został zakończony i wydrukowany. Po wydrukowaniu nie są już możliwe żadnej korekty.

Jak należy postępować, gdy zorientujemy się, iż paragon zawiera błędne dane (np. niewłaściwą cenę) lub gdy po wystawieniu paragonu klient postanowi zwrócić towar?
W obu tych sytuacjach należy zachować oryginał paragonu i sporządzić protokół anulowania operacji na kasie fiskalnej. W przypadku zwrotu towaru przez klienta na odwrocie paragonu należy umieścić dane osobowe kupującego (klient powinien również czytelnie się podpisać).

Jak często muszą być przeprowadzane przeglądy techniczne?
Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych należy przeprowadzać zgodnie z przepisami co 24 miesiące.

Czy za niewykonanie przeglądów okresowych Urząd Skarbowy może nałożyć karę?
Jeśli podatnik nie przeprowadzi w obowiązującym terminie obowiązkowego przeglądu technicznego, Urząd Skarbowy może zażądać zwrotu ulgi udzielonej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Czy można oddać kasę do przeglądu technicznego do dowolnie wybranego serwisu?
Nie, obowiązkowy przegląd techniczny może wykonać tylko i wyłącznie serwisant, który przeprowadził fiskalizację kasy i którego dane widnieją w książce serwisowej urządzenia.

Czy istnieje możliwość zmiany firmy serwisującej?
Zmiana firmy serwisującej jest możliwa, o ile przedsiębiorca dopełni następujących formalności:
- wystosuje pisemny wniosek do producenta/importera urządzenia, w którym poda uzasadnienie swojej decyzji oraz wskaże firmę, która przejmie obsługę serwisową,
- uzyska zgodę nowego serwisu na przejęcie zobowiązań gwarancyjnych (o ile takowe nadal istnieją),
- wniesie wymagana przez producenta opłatę manipulacyjną (najczęściej wynosi ona od 100 do 200 zł od jednej kasy).
Jeśli producent wyrazi zgodę na zmianę serwisanta, powiadamia o tym fakcie odpowiedni Urząd Skarbowy (w terminie 7 dni od dokonanej zmiany).

Na czym polega kontrola urządzenia fiskalnego przez pracownika Urzędu Skarbowego?
Podczas kontroli pracownik Urzędu Skarbowego sprawdza:
- stan techniczny kasy,
- nienaruszalność plomb,
- numer fabryczny, unikatowy i ewidencyjny (ten ostatni powinien być zapisany na obudowie kasy w widocznym miejscu),
- książkę serwisową (musi być trzymana w tym samym miejscu, co kasa),
- zaprogramowanie kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów),
- obsługę klienta (w zakresie wydawania paragonów, reklamacji i zwrotów),
- dobowe raporty fiskalne.

Jakie kary mogą zostać nałożone na podatnika użytkującego urządzenie fiskalne niezgodnie z obowiązującymi przepisami?
Jeśli: podatnik prowadzi sprzedaż bez kasy fiskalnej, ewidencjonuje tylko części sprzedaży lub prowadzi sprzedaż z niewłaściwie przyporządkowanymi stawkami VAT, Urząd Skarbowy może nałożyć na niego następujące sankcje prawne:
- utratę prawa do zwrotu ulgi na zakup kasy,
- utratę prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe),
- grzywnę do 180 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystu krotności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl